Leveringsvoorwaarden
Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COM²DISTRI B.V., gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24299041, aldaar gedeponeerd d.d. 30 oktober 2000.
Artikel 1  Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt COM²DISTRI B.V., gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel aan de Bladmos 42, aangeduid als COM²DISTRI en haar contractpartner als afnemer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van COM²DISTRI.
3. Naast deze voorwaarden kan COM²DISTRI aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. Een afnemer, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met COM²DISTRI heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per e-mail op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2  Offertes
1. ​Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2. De prijscouranten en prijsvermeldingen van COM²DISTRI zijn geen offerte.

Artikel 3  Totstandkoming van de overeenkomst
1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door COM²DISTRI op haalbaarheid is beoordeeld. COM²DISTRI heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 4  Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders of webpublicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2. Alle door of in opdracht van COM²DISTRI gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van COM²DISTRI en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
3 . De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan COM²DISTRI te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van COM²DISTRI van € 475,00 per dag, voor ieder dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.

Artikel 5  Prijzen
1. De zaken van COM²DISTRI worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van COM²DISTRI. De diensten van COM²DISTRI worden verricht tegen de prijs die COM²DISTRI na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 6  Verzending / Aflevering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt COM²DISTRI de wijze van verzending. In geval COM²DISTRI de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van COM²DISTRI. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
3. ​In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door COM²DISTRI op te geven opslagplaats, heeft COM²DISTRI het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan COM²DISTRI toekomende rechten.

Artikel 7  Leveringstermijn
1. De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van COM²DISTRI.
2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat COM²DISTRI na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij COM²DISTRI een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens COM²DISTRI. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van COM²DISTRI of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8  Zichtzendingen
1. De door COM²DISTRI afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door COM²DISTRI aan te geven doeleinden, wanneer COM²DISTRI dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door COM²DISTRI op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin COM²DISTRI deze zaken aan de afnemer afleverde.

Artikel 9  Betaling
1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3. Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan COM²DISTRI verschuldigd van 1½% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en COM²DISTRI tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan COM²DISTRI te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 120 per factuur.
5. Niet tijdige betaling geeft COM²DISTRI het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6. ​COM²DISTRI is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door COM²DISTRI te verrichten prestaties, een en ander op een door COM²DISTRI aan te geven wijze.
7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
8. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
9. Wissels worden onder het aanrekenen van discontokosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. COM²DISTRI garandeert niet het tijdig aanbieden van wissels.
10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
11. COM²DISTRI staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door COM²DISTRI uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere regelingen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekort schieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van COM²DISTRI de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van COM²DISTRI de zaken aan COM²DISTRI ter beschikking te stellen, en verleen reeds nu onherroepelijk machtiging aan COM²DISTRI of aan de door COM²DISTRI aan de wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.
4 . COM²DISTRI verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van COM²DISTRI ten behoeve van andere aanspraken die COM²DISTRI op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van COM²DISTRI zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 475,00 voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.

5. Zaken of onderdelen daarvan die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van COM²DISTRI tot volledige voldoening van al hetgeen COM²DISTRI van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaats gevonden.

Artikel 11:  Reclames
1. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door COM²DISTRI op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin COM²DISTRI deze zaken aan de afnemer afleverde.
3. Indien een reclame door COM²DISTRI gegrond wordt bevonden, heeft COM²DISTRI het recht te harer keuze:
a. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
b. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Com²Distri
worden afgegeven;
c. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4. De afnemer dient in een voorkomend geval ​Com²Distri onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. ​Com²Distri aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ​Com²Distri op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in staat waarin ​Com²Distri deze zaken aan de afnemer afleverde.
6. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 12: Garantie
1. ​Com²Distri staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op geleverde zaken wordt zes maanden garantie verleend tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien de afnemer aan ​Com²Distri een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaken niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ​Com²Distri. De afnemer zal alsdan ​Com²Distri vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ​Com²Distri verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van ​Com²Distri zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
5. Op samengevoegde producten en onderdelen, nog op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft ​Com²Distri garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ​Com²Distri op te geven adres.
7. Voor zaken met een door andere dan ​Com²Distri bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarde, het in deze voorwaarde gestelde.
8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a.  indien de afnemer de zaak heeft verwaarloosd;
b. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Com²Design zijn verricht;
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
f. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 13  Handelsmerk
1. ​De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door COM²DISTRI of haar toeleveranciers afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 14  Aansprakelijkheidsbeperking
1. COM²DISTRI, noch derden die zij betrekt ten behoeven van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2. Onverminderd het vorenstaande is COM²DISTRI in ieder geval nimmer aansprakelijk:
a. wegens niet, of niet tijdige levering;
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclame materiaal, offertes e.d.;
c. in geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
d. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
e. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in COM²DISTRI´s bedrijfsruimte bevinden;
f. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
g. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
h. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
i. voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
j. voor schade veroorzaakt door het gebruikt van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

Artikel 15  Niet toerekenbare tekortkomingen
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door COM²DISTRI niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan COM²DISTRI niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor COM²DISTRI als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transport onmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van COM²DISTRI alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door COM²DISTRI redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3. COM²DISTRI heeft in geval van overmacht het recht haar verplichting op te schorten. COM²DISTRI is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijke blijft. In geen geval is COM²DISTRI gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. COM²DISTRI behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4. COM²DISTRI heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 17  Consumentenkoop
1. In geval van consumentenkoop gelden de volgende bepalingen c.q. zinsdelen niet: art. 4 lid 1 (voor zover het de bevoegdheid van de afnemer tot ontbinding uitsluit); Art. 7 lid 4 (idem); art. 9 lid 5 (idem); art. 9 leden 7 en 8; art. 14 lid 2 sub g; art. 16 lid 2 (voor zover het de bevoegdheid van COM²DISTRI tot ontbinding betreft); art. 18 lid 2 (word aangevuld met: “De afnemer heeft het recht om binnen een maand nadat COM²DISTRI zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.”)

Artikel 18  Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen COM²DISTRI en de afnemer, tenzij COM²DISTRI er de voorkeur aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.